آمارد تل

آمارد تل

آمارد تل 

مطمئن ترین مرکز فروش خطوط رُنـدِ اپراتور های داخلی در ایــران

اولین و بزرگترین فروشگاه آنلاین خطوط رُند در استان مازندران

مـشـتـری مـداری شـعـار مـا نـیـسـت ، افـتخار ماسـت

? ? ?  کـافـیـســت به مــا اعــتـمــاد کــنـیـد ؟ ؟ ؟  

! ! ! اعـتــبـار مـا = اعـتــمـاد شـمـا ! ! ! 

92

رزرو خــط و انـتــقــال سـنـد بـه نـام خـریــدار در کـمـتـر از 5 دقـیـقـه

تحـویـل فـوری. . . تهـران 24 سـاعته. . .شـهرسـتان 48 سـاعته

شـما این امـکان را داریـد تا آنطـور که میخـواهیـد خـرید کنید

1-تحویل و پرداخت وجه به مأمور پست (خرید پستی)

2-واریز وجه از طریق کارت به کارت (خرید تلفنی) 

3-واریز آنلاین وجه به حساب (خرید انلاین) 

لیـنـک اطـلاعـات پرداخـت فروشـگاه

پرداخت کارت به کارت (شتابی) 

اطلاعات تماس

شماره تـمـاس دفـتــر: 4 2 2 2 2 2 2 -0121

شماره مـوبـایـل - مدیریت : 9200 920 0919

شماره سـامـانه پـیامـک:30001892000000

شماره پشتبانی فروشگاه:0930COMPANY

AmardTel@Yahoo.com :ایمـیل فروشـگـاه

شماره وضعیت قیمت (تومان) به روز شده در موقعیت جغرافیایی تماس
0911 50000 20 صفر 2,750,000 14 روز قبل تهران تماس
0932 9 56 56 56 صفر 2,450,000 14 روز قبل تهران تماس
0932 96 55555 صفر 2,900,000 14 روز قبل تهران تماس
0932 956 5555 صفر 500,000 14 روز قبل تهران تماس
0911 660 60 64 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
0911 660 60 69 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
0911 6 900 600 صفر 300,000 14 روز قبل تهران تماس
09333037330 صفر 750,000 14 روز قبل تهران تماس
09333038330 صفر 750,000 14 روز قبل تهران تماس
093330333 49 صفر 190,000 14 روز قبل تهران تماس
093330333 56 صفر 190,000 14 روز قبل تهران تماس
093330333 69 صفر 190,000 14 روز قبل تهران تماس
093330333 71 صفر 190,000 14 روز قبل تهران تماس
093330333 89 صفر 190,000 14 روز قبل تهران تماس
093330333 98 صفر 190,000 14 روز قبل تهران تماس
0919 885 8805 صفر 100,000 14 روز قبل تهران تماس
0911 666 9110 صفر 70,000 14 روز قبل تهران تماس
09100 311 411 صفر 200,000 14 روز قبل تهران تماس
0917 0711 311 صفر 120,000 14 روز قبل تهران تماس
0917 0711 411 صفر 120,000 14 روز قبل تهران تماس
0917 0711 511 صفر 120,000 14 روز قبل تهران تماس
0917 0717 617 صفر 150,000 14 روز قبل تهران تماس
0917 0717 817 صفر 150,000 14 روز قبل تهران تماس
09333033017 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333033016 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333033443 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333033773 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333033883 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333031383 صفر 49,000 14 روز قبل تهران تماس
09333003633 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333001373 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333006330 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333004330 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333005330 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333553033 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333663033 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333838330 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333883303 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333 955500 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس
09333 922200 صفر 99,000 14 روز قبل تهران تماس